Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - spremačica

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa:   100-04/20-02/1

Ur.broj:2109-70-03-20/1

Čakovec, 17.01.2020. godine

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i suglasnosti Upravnog vijeća Zavoda, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 

 

NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE

 

1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme na poslovima spremačice- zamjena za bolovanje  

– PKV odnosno NKV stručna sprema

u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Uvjeti:

- završena minimalno osnovna škola - PKV odnosno NKV stručna sprema

- hrvatsko državljanstvo

 

Uz prijavu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

  1. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
  2. domovnica
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  5. kraći životopis

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje na određeno vrijeme – spremačica u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije”.

 

       O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

Prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru
268.09 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online