Povijest zavoda

Prostor zavoda

1995. GODINA
Poglavarstvo Županije međimurske 26. Lipnja 1995. Godine donosi Odluku o podjeli prostora i opreme između Županijske bolnice Čakovec i Zavoda te Doma zdravlja i Zavoda
Tom Odlukom Zavodu pripada:

1. Prostor
* dio prostora u kojem se nalazi Mikrobiološki laboratorij od cca 170 m2
* dio prostora u kojem se nalazi Transfuzija krvi cca 120 m2
* dio prostora u kojem se nalazio medicina rada cca 300 m2
* dio prostora objekta koji je namijenjen za skladište otrova cca 40 m2
* sveukupna površina Zavoda iznosi 630 m2
2. Dio opreme
* medicinska oprema i sitni inventar u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij u vrijednosti 70.431,18 kn
* medicinska oprema, sitni inventar i vozilo u Higijensko-epidemiološkoj djelatnosti u knjigovodstvenoj vrijednosti 30.703,32 kn
3. novčana sredstva
* 2.500,00 kn –temeljem diobene bilance sa Županijskom bolnicom Čakovec
* 50.232,72 kn – temeljem diobene bilance sa Domom zdravlja( na dan 30.04.1995. a nakon toga po obračunu na dan 31.08.1995. Dom zdravlja uplaćuje 128.145,00 kn temeljem utvrđenog rezultata poslovanja)

1997. GODINA
Poglavarstvo Međimurske županije 17. studenog 1997. Godine donosi Zaključak o davanju suglasnosti na dodjelu i ostvarivanje prava raspolaganja zdravstvenim prostorom u vlasništvu Međimurske županije za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti ustanova

Zavodu se dodjeljuje:

* dio prostora objekta na 1. Katu Paviljona 5 ( ambulanta oftalmologije, ambulanta ORL i ambulanta pulmologije Župasnijske bolnice ) cca 400 m2
* dio prostora objekta visoko prizemlje Paviljona 5 u kojem se nalazi Medicina rada Doma zdravlja , cca 300 m2
* postojeći dio prostora objekta koji je namijenjen za skladište otrova , cca 40 m2
* objekt na lokaciji Čakovec, I.G.Kovačića 1e gdje je bila smještena djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece, cca 220 m2

Sveukupna površina Zavoda je cca 960 m2
Stvarno se koristi samo 812 m2> ali sudjelovanje u zajedničkim troškovima je na bazi 987 m2

1999. GODINA
Poglavarstvo Međimurske županije 14. svibnja 1999. godine donosi Zaključak o dodjeli prostora Županijskoj bolnici Čakovec.

Tim Zaključkom Poglavarstvo Međimurske županije uređuje raspodjelu poslovnog prostora između Zavoda i Županijske bolnice na način:

poslovni prostor Zavoda u podrumu, u kojem je ranije obavljana djelatnost transfuzije krvi, dodjeljuje se Županijskoj bolnici za potrebe proširenja djelatnosti kliničkog laboratorija

taj dio prostora je Zavod dobio na raspolaganje pri osnivanju diobenom bilancom za potrebe djelatnosti “Kemijskog” laboratorija

zbog oštećenja na objektu Djelatnosti za školsku medicinu kojim je ugrožena statika objekta, ravnatelj donosi zabranu rada u tom objektu te obavještava Upravno vijeće koje donosi Odluku o privremenom preseljenju te djelatnosti u prostore na 1. Katu objekta Paviljona 5 gdje je ranije bila smještena Djelatnost za epidemiologiju

Sveukupna površina koju Zavod koristi je cca 767 m2

2000. GODINA
Poglavarstvo Međimurske županije 17. veljače 2000. godine donosi Zaključak kojim je dogovor o raspodjeli prostornih kapaciteta medicinskog centra Čakovec na Dom zdravlja Čakovec i Županijsku bolnicu Čakovec od 8.12.1993. I 25.2.1994. Godine i Zaključak o davanju suglasnosti na dodjelu i ostvarivanje prava raspolaganja i korištenja zdravstvenim prostorom u vlasništvu Međimurske županije, na lokaciji Čakovec, I.G.Kovačića 1e, za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec , Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, koji je donijelo Poglavarstvo Međimurske županije na sjednici od 17. 11. 1997. Godine, jedinstven pravni dokument kojim se uređuje pitanje vlasništva nad nekretninama bivšeg Medicinskog centra Čakovec i njihova raspodjela između Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Sveukupna površina koju Zavod koristi je 767 m2

2000.-2002. GODINA
Temeljem Odluka Upravnih vijeća Županijska bolnica Čakovec i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije 25. studenog 2000. godine sklapaju Sporazum kojim utvrđuju osnove budućeg ugovornog reguliranja međusobnih vlasničkih odnosa za zamjenu građevinskog zemljišta za poslovni prostor između tih dviju ustanova.

Potpisnici su suglasni da Županijska bolnica Ustupa građevinsko zemljište čestice 229/1/3/2 površine 4486 m2 u zamjenu za poslovni prostor koji koristi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i to prostor u objektu paviljon br. 5

Poglavarstvo Međimurske županije donosi Zaključak o davanju suglasnosti na taj Sporazum. 14. veljače 2002. godine sklapa se Izmjena sporazuma između Županijske bolnice i Zavoda te i na taj sporazum Poglavarstvo daje suglasnost.

Temeljem svih tih dokumenata i Odluka Zavod započinje sa pripremnim radnjama za parcelaciju i uknjižbu nekretnine te radnjama za kapitalnu investiciju ( izrada idejnog rješenja, glavnog projekta, geotehničkog i katastarskog elaborata).

U postupku ishođenja lokacijske dozvole, Služba za prostorno uređenje uvjetuje izmjenu idejnog i glavnog projekta temeljem mišljenja Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu

Zavod naručuje i izrađuje novi idejni i glavni projekt usklađen zahtjevima Službe za prostorno uređenje.

Sveukupna površina koju Zavod koristi je 743,79 m2 temeljem etažnog elaborata

2004.-2005. GODINA
20. siječnja 2004. godine Služba za prostorno uređenje , zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave pri Međimurskoj županiji izdaje građevnu dozvolu Zavodu za izgradnju građevine –Poslovne zgrade zavoda za javno zdravstvo međimurske županije na građevnoj čestici 229/1/3/2

Temeljem Ugovora za obavljanje konzaltinga za poslove na izgradnji nove poslovne zgrade Zavoda izrađen je i dostavljen proračun troškova građenja te on iznosi 22.194.571,00 kn (uključen PDV)

Upravno vijeće Zavoda na sjednici održanoj 10. veljače 2004. Godine donosi Odluku o Financijskom planu kapitalne investicije “Poslovne zgrade zavoda za javno zdravstvo međimurske županije” te Odluku o Izmjeni Odluke o kapitalnoj investiciji izgradnje poslovne zgrade. Te Odluke se dostavljaju Poglavarstvu Međimurske županije na odobrenje.

Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj 26. svibnja 2004. godine usvaja Zaključak kojim određuje uvođenje dodatnih mjera zaštite na radu u Djelatnosti Mikrobiološki laboratorij za dio procesa rada –dijagnostiku tuberkuloze- isti dostavlja Poglavarstvu Međimurske županije, a poradi dodjele dodatnog prostora za dijagnostiku tuberkuloze , a koji treba imati funkcionalnu povezanost sa preostalim prostorom Djelatnosti Mikrobiološki laboratorij.

Poglavarstvo Međimurske županije 31. svibnja 2004. godine donosi Zaključak kojim predlaže da se što hitnije iznađe rješenje za dijagnostiku tuberkuloze, koja bi se obavljala unutar kruga Županijske bolnice. Upravno vijeće Županijske bolnice 05. srpnja 2004. godine donosi Odluku da je suglasno sa davanjem korištenja prostora u objektu Paviljona br.4. kat 1 u ukupnoj površini od 27 m2, i to za potrebe Mikrobiološkog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Nakon uređenja dodijeljenog zdravstvenog prostora za dijagnostiku tuberkuloze, započinje se s radom u tim prostorima 01. listopada 2004. godine

Upravno vijeće u srpnju 2004. godine upućuje Poglavarstvu Međimurske županije ponovni zahtjev za dostavom odgovora u svezi kapitalne investicije izgradnje poslovne zgrade. Temeljem usmenih dogovora Upravno vijeće u listopadu 2004. godine upućuje Poglavarstvu Međimurske županije prijedlog rješavanja jedinstveno povezanog prostora svih djelatnosti Zavoda dodjelom zdravstvenog prostora u zgradi Paviljona br. 5. Poglavarstvo međimurske županije na sjednici održanoj 15. Studenog 2004. Godine donosi prijedlog da se Zavodu osigura jedinstven, adekvatan zdravstveni prostor dodjelom prostora u zgradi Paviljona br. 5 koji sada koristi Županijska bolnica Čakovec , a koji bi se mogao osloboditi nakon završetka investicije njihovih novih prostora, uz potrebu dogradnje zgrade Paviljona br. 5.

Upravno vijeće na sjednici održanoj 22. Ožujka 2005. Godine usvaja Zaključak kojim predlaže vlasniku, Međimurskoj županiji na osnovi prethodne odluke vlasnika o rješavanju pitanja jedinstvenog zdravstvenog prostora Zavoda, donošenje Odluke kojom će se odrediti- položaj i površina zdravstvenog prostora, izrada idejnog projekta dogradnje i adaptacije zgrade Paviljona br. 5 te prijenos prava vlasništva bez naknade na dodijeljeni prostor zgrade Paviljona br. 5 na lokaciji Čakovec, I.G.Kovačića 1e Zaključak se dostavlja Poglavarstvu Međimurske županije na usvojenje.

Zavod za javno zdravstvo ČAKOVEC

Djelokrug rada Zavoda za javno zdravstvo jedinica regionalne samouprave definiran je člankom 101.Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. god. Novim zakonom povećao se broj djelatnosti unutar Zavoda. Stavak 2. članka 101.

Povijest Mikrobiološkog laboratorija

S osobitim zadovoljstvom, pomiješanim s radošću, sjetom i ponosom, danas, u trenutku protjecanja četrdesete ...

Misija, vizija i cilj

Misija zavoda je osigurati u cijelosti pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, koja proizlazi iz Ugovora sklopljenog s HZZO-om, te preventivnim mjerama smanjiti broj ...

Radničko vijeće

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem ...