VSS stručni savjetnik za organizaciju i kvalitetu – neodređeno, spremačica zdravstvenog prostora – određeno – zamjena za bolovanje

Završeno: 20.10.2021 – 28.10.2021

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Klasa: 100-04/21-02/9

Urbroj: 2109-70-03-21/1

Čakovec, 20. listopada 2021.g.

 

Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, odluke Upravnog vijeća Zavoda i suglasnosti Ministarstva zdravstva, ZZJZ Međimurske županije objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

  1. VSS stručni savjetnik za organizaciju i kvalitetu, 1 izvršitelj/ica (m/ž), na neodređeno vrijeme
  2. Spremačica zdravstvenog prostora, 1 izvršitelja/icu – PKV odnosno NKV stručna sprema – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti:

1     – magistar organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu

– 1 godina radnog iskustva na poslovima organizacije rada u zdravstvu

– znanje rada na računalu

– znanje engleskog jezika

 

  1. – završena minimalno osnovna škola – PKV odnosno NKV stručna sprema

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku, i to:

  1. diplomu – za radno mjesto pod točkom 1 i svjedodžba o završenoj osnovnoj školi za radno mjesto pod točkom 2
  2. domovnicu
  3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  4. potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO
  5. kraći životopis s osvrtom na znanje rada na računalu te znanje engleskog jezika;

za radno mjesto pod točkom 1

 

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju opisanu na poveznici https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici obaju spolova.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – naznaku radnog mjesta za koji se javlja”

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.