Dani preventive


Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Čakovec, 23.04.2013. godine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije se priključio Danima preventive 2013. godine organiziranjem javnozdravstvene akcije „Informirajte se, donesite odluku i živite zdravo“ koja je bila provedena 24.04.2013. godine (srijeda) od 09-12h na Trgu Republike u Gradu Čakovcu.

U Republici Hrvatskoj su se tijekom mjeseca travnja obilježavali „Dani preventive“ kao povezani program stručnih skupova uz paralelne programe javnozdravstvenih akcija usmjerenih prevenciji različitih kroničnih bolesti i stanja.

Pokrovitelji Dana preventive su bili Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a organizatori Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zajedno s partnerskim ustanovama i organizacijama za pojedine dijelove programa i radionice.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije se priključio Danima preventive 2013. godine organiziranjem javnozdravstvene akcije „Informirajte se, donesite odluku i živite zdravo“. Provođenjem ove akcije željeli smo informirati javnost i pojedince o programima, projektima i aktivnostima koje Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije provodi kroz rad svojih djelatnosti ili u suradnji s regionalnom i lokalnom samoupravom, školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, nevladinim organizacijama, medijima i privatnim sektorom, a sve u cilju promicanja zdravlja i zdravog životnog stila, te prevencije i ranog otkrivanja brojnih akutnih i kroničnih bolesti. Vjerujemo da smo na taj način motivirali stanovništvo na korištenje tih programa a kroz distribuciju brojnih informativnih i edukativnih letaka i brošura utjecali i na povećanje zdravstvene pismenosti našeg stanovništva.

U akciji je sudjelovalo preko 300 osoba kojima je bio izmjeren krvni tlak, određen je sastav tijela te su procijenjeni parametri uhranjenosti a potom su brojni zdravstveni djelatnici savjetovali sudionike akcije o mogućnostima i načinima unapređenja zdravlja te ranog otkrivanja brojnih bolesti i stanja. U akciju su se aktivno uključile i učenice zdravstvenog usmjerenja Srednje škole Čakovec.

U suradnji s Međimurskim Savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ i Udrugom „Sport za sve“ iz Male Subotice, tijekom same akcije, bio je organiziran aerobik za sve zainteresirane prolaznike kao i škola nordijskog hodanja u koju se uključilo oko 15 sudionika.

Zahvaljujući suradnji s Turističkim uredom Grada Čakovca, od 15.04.-24.04.2013. godine, na info zaslonu (led display) postavljenom na Trgu Republike u Čakovcu prikazivan je film „Oni su promijenili svoj stil života. Pokušajte i Vi!“ kojeg je izradio i promovirao naš Zavod u povodu Europskog dana debljine 2012. godine, te igrokaz „Laboratorijski miš“ Dramske skupine Osnovne škole Selnica, koji na vrlo interesantan način govori o štetnim učincima pušenja.

 

Rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo

Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

 

 

Vodić kroz programe i aktivnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Djelatnost za školsku medicinu:

U okviru redovnog rada Djelatnosti za školsku medicinu kontinuirano se provode preventivne i specifične mjere i aktivnosti za zaštitu školske djece i mladih u 31 osnovnoj, 7 srednjih škola te na dva visoka učilišta u našoj županiji.

Uz mjere koje obuhvaćaju cijepljenje i redovite sistematske preglede provodi se i savjetovališni rad i program zdravstvenog odgoja.

Savjetovališni rad za djecu s kroničnim bolestima, teškoćama u razvoju, teškoćama učenja i emocionalnim teškoćama te eksperimentiranjem sa sredstvima ovisnosti, kao i savjetovališni rad za zaštitu reproduktivnog zdravlja je dostupan za svu djecu i njihove roditelje ili skrbnike.

Posebno ističemo važnost Savjetovališta za prevenciju i liječenje prekomjerne tjelesne težine i debljine u djece i mladih koje je besplatno i lako dostupno jer za njega nije potrebna uputnica, a u radu savjetovališta prema potrebi, uz četiri liječnice specijalistice školske medicine s edukacijom iz kognitivno bihevioralne i realitetne terapije i medicinske sestre, sudjeluju i nutricionistica i psihologinja. Prilikom redovnih sistematskih pregleda uočavaju se djeca s problemom prekomjerne tjelesne težine i debljine, savjetuju o važnosti pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti te se pozivaju da dođu u Savjetovalište s roditeljima. U suradnji s nutricionisticom pripremljeni su i dijele se primjeri dobro usklađenih jelovnika za pojedinu školsku dob djeteta.

Savjetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja djece i mladih u Djelatnosti za školsku medicinu našeg Zavoda funkcionira unatrag desetak godina.

Svjesni činjenice da su adolescenti veoma osjetljivi i ranjivi dio naše populacije te da zahtijevaju veoma specifičan pristup karakteriziran prvenstveno razumijevanjem i dobrim poznavanjem problema, dostupnošću, nekompliciranošću i korištenjem jezika i načina mladih, organiziramo rad Savjetovališta u okviru redovnog rada u 4 ambulante školske medicine i to tri sata tjedno u za to predviđenom vremenu, ali i puno češće, izvan tog vremena prema prethodnom dogovoru, kao i u tri srednje škole, za svaku jednom tjedno, jer smo nastojali adolescentima povećati pristupačnost i djelovati preventivno, stvarajući im naviku savjetovanja s liječnikom i prije pojavljivanja problema. Prema ukazanoj potrebi u rad Savjetovališta se uključuje i psihologinja, a nužnim se čini i uključivanje ginekologa u rad ovakvih savjetovališta. Liječnike školske medicine mladi doživljavaju kao bliske i stručne u toj temi jer rad s njima o spolnom rastu i sazrijevanju započinje već u 5. razredu predavanjima i radionicama u sklopu obaveznog sistematskog pregleda, nastavlja se u 8. razredu produbljivanjem znanja o reproduktivnom sustavu, SPB i zaštiti od neželjene trudnoće. Svaki je srednjoškolac obuhvaćen predavanjem o zaštiti reproduktivnog zdravlja u 1. razredu srednje škole te je to ujedno i prilika koju koristimo da ih podrobnije informiramo i upoznamo s radom savjetovališta, podijelimo im kontakt podatke i pozovemo da se odgovorno ponašaju i odnose prema svom zdravlju.

Unatrag četiri godine provodimo i akciju cijepljenja učenica 8. razreda osnovnih škola protiv HPV-a. Projektom „Edukacijom i cijepljenjem protiv HPV-a“ u suradnji s ginekolozima iz primarne zdravstvene zaštite, jedinicama lokalne samouprave i Međimurskom županijom predavanjima su obuhvaćeni roditelji i učenici u 31 osnovnoj školi u našoj županiji, a nakon toga je provedeno cijepljenje zainteresiranih učenica.

Posebna pažnja poklanja se savjetovališnom radu s djecom s teškoćama u razvoju i teškoćama učenja u kojem timovi školske medicine usko surađuju sa stručnim suradnicima škola ( pedagozi, defektolozi i psiholozi), učiteljima i profesorima te prema potrebi i s djelatnicima Centra za socijalnu skrb.

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja odvijaju se u obliku predavanja, radionica, tribina ili rada u malim grupama, a teme su prilagođene potrebama i dobi učenika, te interesu roditelja.

TEME:

Pravilna prehrana i njen utjecaj na rast i razvoj
Pubertet – fiziologija (dječaci, djevojčice) i higijena menstruacije
Profesionalna orijentacija- utjecaj kroničnih bolesti i poremećaja na odabir zvanja
Reproduktivno zdravlje – Humani odnosi među spolovima i planiranje obitelji
Spolno prenosive bolesti (uključujući AIDS)
Mentalno zdravlje – prilagodba na školu, školski neuspjeh
Poremećaj u ponašanju i emocionalne teškoće
Bolesti ovisnosti- pušenje i alkohol, zlouporaba droga

Djelatnost za epidemiologiju :

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ( NN 121/03 ) te Zakonu o zaštiti pučnastva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08) Djelatnost za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Međimurske županije.

S ciljem sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti, Djelatnost za epidemiologiju provodi sljedeće aktivnosti:

1. Prati kretanja zaraznih bolesti uz rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prijenosa bolesti te prati pojavu epidemija, incidenata i akcidenata sa svrhom hitnih intervencija u žarištima epidemioloških zbivanja, također provodi i epidemiološki zdravstveni nadzor nad kontaktima i kliconošama zaraznih bolesti ( tuberkuloza, streptokokne i meningokokne bolesti, crijevne zarazne bolesti, hepatitis B, C, HIV/AIDS i ostalo).

2. Provodi zdravstveni odgoj i savjetovanje osoba koje putuju u područja s povećanim rizikom obolijevanja od zaraznih bolesi ( kemoprofilaksa protiv malarije, cijepljenje protiv hepatitisa A i B, trbušnog tifusa, kolere, žute groznice i dr.) te nadzor nad osobama koje se vraćaju iz područja tzv. karantenskih i ostalih zaraznih bolesti ( nadzor nad kliconoštvom)

3. Distribuira obvezna cjepiva ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te provodi nadzor nad provođenjem obvezne imunizacije i potrošnjom cjepiva, provodi cijepljenje, kemoprofilaksu i seroprofilaksu protiv bjesnoće , hepatitisa B, gripe i dr. bolesti za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom

4. Provodi zravstveni pregled osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru (sanitarni pregledi).

5. Provodi epidemiološki i zdravstveni nadzor, utvrđuje epidemiološko stanje te provodi zdravstveni odgoj i savjetovanje prema principima HACCP sustava u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i omladine (jaslice, vrtići, škole, domovi za djecu i mlade…) , ustanovama za njegu i smještaj starijih i nemoćnih ( obiteljski domovi, starački domovi, ustanove za smještaj psihički bolesnih osoba…) kao i u objektima za proizvodnju i promet namirnica.

6. Provodi protuepidemijske DDD mjere i nadzor nad provođenjem preventivnih DDD mjera prema epidemiološkoj indikaciji

7.Stručno surađuje sa Hrvatskim Zavodom za javno zdravstvo te sanitarnim, veterinarskim i drugim službama i inspekcijama u svrhu procjene epidemiološkog rizika za pojedina područja, osobe i ostalo.

 

Djelatnost za epidemiologiju ima organiziranu trajnu pripravnost epidemiologa (24h/7 dana, mobitel 098 55 88 11 ) za hitna stanja u epidemiologiji:

· prijava grupiranja oboljelih/umrlih na području županije

· ugriz ili ozljeda bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna

· nadzor nad osobama koje su bile izložene zaraznoj bolesti ( potreba za cijepljenjem, kemoprofilaksom ili seroprofilaksom)

· incidentne ili iznenadne neželjene situacije sa potencijalnim štetnim posljedicama po zdravlje ljudi i sl.

Djelatnost za epidemiologiju koordinira provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, trećeg Nacionalnog programa probira raka u Republici Hrvatskoj. Usvojen je na sjednici Vlade 15. srpnja 2010. godine, a započeo je 01. prosinca 2012. godine. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice biti će obuhvaćene sve žene u dobi od 25 do 64 godine. Svaka će žena na kućnu adresu dobiti pozivno pismo/izjavu o sudjelovanju u Nacionalnom programu, kupovnicu i edukativni letak. Metoda probira je konvencionalni PAPA test, a interval probira je tri godine. Ciljevi programa su: obuhvatiti 85% ciljane populacije žena tijekom tri godine od početka programa, smanjiti incidenciju/broj novooboljelih od invazivnog raka vrata maternice za 60 % u žena dobne skupine 25-64 godine za 8 godina od početka programa, smanjiti mortalitet/smrtnost od invazivnog raka vrata maternice za 80 % u žena dobne skupine 25-70 godina za 13 godina od početka programa.

Rak vrata maternice je u Hrvatskoj 2010. godine bio je na 9. mjestu novootkrivenih slučajeva raka u žena, a na 8. mjestu po smrtnosti od raka u žena. Prema podacima Registra za rak u Hrvatskoj su 2010. godine od invazivnog karcinom raka vrata maternice oboljele 323 žene, a 132 žene su umrle. Neinvazivni karcinom je otkriven u 702 žene. Prema istom izvoru u Međimurskoj županiji je u 2010. godini oboljelo 9 žena, a umrlo ih je 5. Neinvazivni karcinom otkriven je u 43 žene. U 2011. godini u Hrvatskoj je od raka vrata maternice umrlo 111 žena, a u Međimurskoj županiji 2 žene.

U Međimurskoj županiji prvih 2400 pozivnih pisama poslano je ženama na kućne adrese. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u razdoblju od 01.12.2012.- 28.02.2013. godine u našoj su se županiji na preventivni pregled odazvale 332 žene, što ukupno znači odaziv od 14 %.

Pozivamo žene neka se jave svom ginekologu te dogovore preventivni pregled kako bi se eventualne promjene na stanicama vrata maternice otkrile u ranom stadiju prije napredovanja bolesti.

Djelatnost mikrobiološki laboratorij:

Mikrobiološki laboratorij ZZJZ Međimurske županije uz svoju redovnu djelatnost, a to je dijagnostika i praćenje zaraznih bolesti za potrebe bolničkih i izvanbolničkih pacijenata ulaže svoje napore u promicanje pravilne upotrebe antibiotika. S obzirom da se radi o iznimno značajnoj skupini lijekova, koja je uz liječenje zaraznih bolesti i omogućila izniman napredak u medicini, podupirući razvoj kirurških grana, liječenja malignih bolesti i svih onih stanja u kojima raznim medicinskim postupcima izlažemo bolesnika brojnim bakterijama koje mogu uzrokovati infekcije, jasno je o kakvoj skupini lijekova je riječ. Nažalost, niz godina (u upotrebi su samo sedamdesetak) njihovom olakom uporabom došli smo do situacije da su mnoge bakterije postale otporne na njih. Nepobitno je utvrđena povezanost između potrošnje antibiotika i otpornosti bakterija na njih. Najveća potrošnja antibiotika bilježi se u izvanbolničkih bolesnika. Mikrobiološki laboratorij godinama provodi aktivan pristup za njihovo očuvanje kroz niz stručnih aktivnosti, kao što su kontinuirano praćenje potrošnje antibiotika u našoj sredini, praćenje kretanja otpornosti bakterija na antibiotike te edukacija liječnika o pravilnoj upotrebi antibiotika. Osim aktivnosti usmjerenih na stručnjake raznih profila one su usmjerene i prema javnosti, kroz pisane tekstove u javnim glasilima, gostovanjima na televiziji te organiziranim predavanjima.

Poseban zamah u osvještavanju svih čimbenika koji mogu utjecati na razumnu upotrebu antibiotika pokrenut je 2008. godine kada je Europski centar za kontrolu i sprječavanje bolesti proglasio 18.11. europskim danom svjesnosti o antibioticima (EAAD). Pokreću se kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika u koje se naš Zavod spremno uključio i nastavio svoje djelovanje. Posebno bih istaknula aktivnu ulogu Zavoda u distribuciji slikovnice „Kako je Ješko pobijedio prehladu“, čije štampanje je poduprlo i omogućilo Ministarstvo zdravlja, svim dječjim vrtićima u našoj Županiji uz predavanje koje je održala Marina Payerl-Pal, dr.med. odgajateljicama i odgojiteljima na temu antibiotika i važnosti njihove odgovorne upotrebe. Zavod je u Čakovcu proveo javnu kampanju „Prehlada ili gripa. Reci NE antibioticima“ zajedno s profesorima i studentima medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Mikrobiološki laboratorij uključen je u mrežu mikrobioloških laboratorija Hrvatske te uz brigu o standardizaciji rada u laboratoriju, prikuplja podatke o kretanju otpornosti različitih bakterijskih vrsta na antibiotike te na taj način čini sliku o bakterijskim izolatima u Hrvatskoj cjelovitu i omogućava intervencije temeljene na prikupljenim podacima.

 

Djelatnost za javno zdravstvo:

Djelokrug rada djelatnosti za javno zdravstvo je vrlo širok i raznolik. Provodimo aktivnosti vezane uz 5 nacionalnih programa i planova – Nacionalni program za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine, te Nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva. Aktivno sudjelujemo i u radu Tima za zdravlje i Savjeta za zdravlje Međimurske županije. Vrlo važan segment rada Djelatnosti za javno zdravstvo su zdravstveno-statistička istraživanja. Tako djelatnost prikuplja, kontrolira i prati demografske, vitalno-statističke i zdravstveno-socijalne podatke te temeljem analize istih izrađuje i prati različite pokazatelje koji su nophodni za ocjenu zdravstvenog stanja pučanstva, organizaciju i rad zdravstvenih djelatnosti, te evaluaciju provedbe Nacionalnih i županijskih programa i planova. Podaci se objavljuju u zdravstveno-statističkom ljetopisu koji je dostupan svim zainteresiranim osobama na web stranicama našeg zavoda.

1)Nacionalni programi ranog otkrivanja raka :

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske pokrenulo je krajem 2007. godine Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, kako bi se smanjila smrtnost od ovog oblika raka otkrivanjem bolesti u ranom stadiju u kojem su poboljšane mogućnosti izlječenja uz bolju kvalitetu života i dulje preživljavanje. Program je namijenjen osobama oba spola u dobi od 50-74 godine, a uključuje testiranje stolice na tragove krvi koja se ne može uočiti golim okom, te u slučaju pozitivnog nalaza kolonoskopiju. Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva je započeo u Međimurskoj županiji u siječnju 2008. godine a krajem prošle godine smo poslali pozive zadnjim dvjema generacijama iz ciljane populacije te smo završili 1. krug poziva. Drugi krug poziva će započeti početkom mjeseca svibnja ove godine. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije ima ulogu koordinacije, praćenja i vrednovanja programa na lokalnoj razini te prikuplja i analizira potrebne podatke a šalje i pozive ciljanoj populaciji. Prvi dio testiranja provodi ciljana populacija sama kod kuće, dok se drugi dio testiranja obavlja u Mikrobiološkom laboratoriju našeg Zavoda. Osobama koje imaju pozitivan test Djelatnost za javno zdravstvo šalje poziv za kolonoskopiju. Kolonoskopije u sklopu skrining programa za osobe iz Međimurske županije kontinuirano se obavljaju u Županijskoj bolnici Čakovec.

U 1. krugu programu se odazvalo 29% pozvanih , odnosno 9.422 osobe, testiranje je provedeno kod 9.381 osobe. Pozitivan test dijagnosticiran je kod 906 osoba (10%) koje su pozvane na kolonoskopiju kako bi se utvrdio razlog skrivenog krvarenja. Kolonoskopiju je do sada obavilo 813 osoba, te odaziv na kolonoskopiju iznosi 90%.

Rak debelog crijeva dijagnosticiran je kod 44 osobe (28 muškaraca i 16 žena), kod većine njih (u 75% slučajeva) u ranom stadiju kada su velike mogućnosti potpunog izliječenja.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke: započeo se provoditi u mjesecu listopadu 2006. godine kako u Republici Hrvatskoj tako i u Međimurskoj županiji. Nositelj programa je Ministarstvo zdravlja RH, a ciljevi su: smanjiti smrtnost od raka dojke, otkriti u većem postotku rak dojke u početnom (lokaliziranom) stadiju i time smanjiti troškove liječenja, te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Namijenjen je ženama u dobi od 50-69 godina, kojima je omogućeno da svake dvije godine obave besplatno mamografsko snimanje dojki, bez obzira da li u Hrvatskoj imaju ili ne zdravstveno osiguranje. Prvi krug poziva započeo je u Međimurskoj županiji u 10. mjesecu 2006. godine, a završio je sredinom 2009. godine. Drugi krug je započeo u mjesecu kolovozu 2009. godine, a završio u rujnu 2011. godine, dok je 3. krug poziva u tijeku, a započeo je u prosincu 2011. godine. Za organizaciju, koordinaciju i evaluaciju programa u Međimurskoj županiji zadužen je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, koji uz to i šalje pozive za mamografske preglede ciljanoj populaciji.

U prva dva kruga ovog programa bilo je pozvano preko 33.000 žena, a programu se odazvalo više od 24.000 žena te je ukupni odaziv iznosio 84%. Na daljnju obradu bila je upućena 1261 žena (5,6%), a u 107 žena je otkriven rak dojke, u 70% slučajeva, bolest je otkrivena u lokaliziranom stadiju.

U 3. krugu ovog programa, do sada smo uputili pozive ženama iz 10 generacija od planiranih 20 (žene rođene 1943. godine te od 1947.-1952. godine a potom slijede pozivi ženama rođenim 1961., 1944., 1945. i 1946. godine), mamografske preglede je obavilo gotovo 4.000 žena, a odaziv iznosi 71% (nakon upućivanja ponovnih poziva svim genreacijama pozvanih žena, sigurni smo da ćemo uspjeti postići odaziv kao i u prva 3 kruga).

Podsjećamo javnost da smo za bilo kakve upite vezane uz provedbu Programa ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva u Međimurskoj županiji dostupni svaki dan od 07-15 sati na besplatnom telefonu 0800 200 080 a omogućen je i osobni kontakt dolaskom u Djelatnost za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1E.

2)Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine

Djeluje u sklopu Djelatnosti za javno zdravstvo od 2007. godine a radi jednom tjedno, četvrtkom od 08-12 sati a besplatno je i lako dostupno jer za dolazak u Savjetovalište nije potrebna uputnica. Cilj rada Savjetovališta je osvještavanje stanovništva o važnosti zdravog životnog stila u unapređenju zdravlja, prevenciji pa i liječenju mnogih kroničnih bolesti, te edukacija o uravnoteženoj, pravilnoj prehrani i zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti. Kroz rad Savjetovališta također nastojimo povećati znanje korisnika o najznačajnijim rizičnim čimbenicima prvenstveno za bolesti srca i krvnih žila ali i metaboličke te maligne bolesti. Još jedan značajan cilj našeg rada je motivacija osoba s lošim životnim stilom na promjenu a osobito onih osoba koje već imaju višak kilograma ili su pretile.

U Savjetovalištu rade liječnik specijalista epidemiolog i diplomirana medicinska sestra ili bacc.ms., a koristi se individualni pristup. U savjetovalištu se obavlja analiza sastava tjelesne mase na uređaju koji putem tetra-polarnih elektroda analizom bio-električnog otpora i osobnih podataka procjenjuje različite parametre uhranjenosti, korisnicima se mjeri krvni tlak, analiziraju se prehrambene navike, navike kretanja te stil života i genetske sklonosti, povremeno se određuju kolesterol, trigliceridi i šećer u kapilarnoj krvi, a temeljem izmjerenih parametara procjenjuje se kardiovaskularni rizik. Potom slijedi kratka edukacija korisnika o poželjnim vrijednostima izmjerenih parametara te dogovor oko poduzimanja promjene životnog stila potrebnog za postizanje poželjne tjelesne težine i smanjenje ukupnog kardiovaskularnog rizika. Nakon usmenog savjetovanja, korisnicima se ustupaju određeni tiskani edukativni materijali, te se prema potrebi preporučuje kontrola. Osobe koji prvi puta posjete Savjetovalište upućuju se magistri nutricionizma koja radi u Zavodu za javno zdravstvo 2x mjesečno (ponedjeljkom od 08-12h) i koja za svakog korisnika priprema Individualni Plan prehrane te Tjedni jelovnik. Tijekom 2012. godine, u Savjetovalištu je pruženo 119 usluga savjetovanja liječnika i medicinske sestre, preko 70% korisnika su žene (od toga je 60 bilo novih korisnika te 59 osoba koje su bile na kontroli), a još 57 osoba je koristilo usluge magistre nutricionizma (individualno savjetovanje, izrada Plana prehrane i Tjednog jelovnika), ukupno 176 usluga. U odnosu na 2011. godinu kad je bilo pruženo 88 usluga Savjetovanja liječnika i medicinske sestre te 33 usluge savjetovanja mg. nutricionizma (ukupno 121 usluga), u 2012. godini je došlo do povećanja broja usluga za 45%.

3) Programi promicanja zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti

Nedovoljna tjelesna aktivnost je 4. vodeći rizični čimbenik za ukupnu smrtnost, a u razvijenim zemljama svijeta se 7,7% ukupne smrtnosti može pripisati nedovoljnom kretanju (WHO). Tome svakako treba pridodati da se 1,5-3% direktnih zdravstvenih troškova može pripisati nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, a s druge strane redovita tjelesna aktivnost smanjuje rizik obolijevanja od koronarne srčane bolesti, moždanog udara, šećerne bolesti, povišenog krvnog tlaka, raka debelog crijeva i raka dojke, depresije, a važna je i za održavanje poželjne tjelesne težine. Stoga Djelatnost za javno zdravstvo u suradnji s ostalim djelatnostima našeg Zavoda te uz multisektorsku suradnju provodi nekoliko programa koji imaju za cilj poticanje stanovništva na redovitu tjelesnu aktivnost i to kroz rad u Savjetovalištu za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine te obilježavanjem Europskog dana borbe protiv debljine, organiziranjem natječaja „Pješke ili biciklom na posao“ koji se već 5 godina odvija u mjesecu rujnu kao doprinos Europskom tjednu kretanja (16.-22.rujna) koji je posvećen održivoj mobilnosti i kojim se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstava javnog prijevoza i alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima. Do sada je u natječaju sudjelovalo 555 osoba. Osam godina za redom organiziramo obilježavanje Svjetskog dana srca, a u nekoliko navrata su tijekom mjeseca rujna bile organizirane mjesečne javnozdravstvene kampanje. Obilježavanjem Svjetskog dana srca potičemo građane ali i ostale sektore u društvu da preuzmu što aktivniju ulogu u brizi za vlastito zdravlje i zdravlje svojih sugrađana, kojima omogućujemo da se upoznaju s rizičnim čimbenicima za kardiovaskularne bolesti, te da nauče kako mogu sami utjecati na njihovu prevenciju te što uspješnije liječenje. Ujedno promoviramo kretanje i nepušenje kao vrlo važne čimbenike zdravog stila života. Prošle smo se godine uključili u novu inicijativu, obilježavanje Europskog tjedna sporta i tjelesne aktivnosti koji se na inicijativu Međunarodnog udruženja Sport i kultura (ISCA-International Sport and Culture Association), po prvi puta obilježavao od 01.-07. listopada pod motom: „100 milijuna više Europljana aktivnih u sportu i tjelesnoj aktivnosti do 2020. godine“ a sa ciljem promoviranja pozitivnih učinaka sporta i tjelesne aktivnosti na zdravlje i dobrobit društva te jačanje socijalnih mreža u zajednici. Djelatnost za javno zdravstvo je bila koordinator obilježavanja Europskog tjedna sporta i tjelesne aktivnosti u Međimurskoj županiji a uključili su se dječji vrtići, gradovi i općine, Turističke zajednice, nevladine udruge, sportski klubovi i odgojno-obrazovne ustanove. Zajedno smo organizirali preko 30 različitih sportsko-rekreativnih događaja za osobe svih dobnih uzrasta, u kojima se okupilo više od 1.600 sudionika.

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti:

Uloga Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti je poduzimanje širokospektralnih aktivnosti koje ciljaju unapređenju i očuvanju mentalnog zdravlja cjelokupne populacije: provođenje raznovrsnih preventivnih programa u zajednici usmjerenih promoviranju zdravnih stilova života, senzibiliziranje opće i stručne javnosti o afirmiranju pozitivnih vrijednosti, edukaciji svih dobnih skupina i skupina osoba s različitim potrebama o učinkovitoj prilagodbi zajednici i produktivnim načinima funkcioniranja. Navedenu djelatnost čini multidisciplinarni tim u sastavu liječnika školske medicine, psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, socijalnih pedagoga, medicinske sestre. Djelatnost obuhvaća sve tri razine prevencije: univerzalnu, selektivnu i indiciranu. Oblici rada – individualni, skupni – se prilagođavaju potrebama. Kao važan pristup podrazumijeva se suradnja s drugim sektorima.

Aktualna područja djelovanja obuhvaćaju programe koji su usmjereni zaštiti mentalnog zdravlja od rane dobi-program koji obuhvaća promicanje i jačanje socio-emocionalne kompetencije kod djece predškolske dobi, što se provodi u suradnji s dječjim vrtićima–do unapređenja mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi, u suradnji s udrugama umirovljenika. Posebnu brigu posvećujemo djeci i mladima školske dobi, te se u suradnji sa školama i Djelatnosti školske medicine ovog Zavoda provodi niz aktivnosti: od obilježevanja značajnih datuma (Mjesec borbe protiv ovisnosti, Međunardni dan borbe protiv zlouporabe droga, Dan nepušenja) do edukativnih radionica. Pri tome je svakako potrebno istaknuti aktivno sudjelovanje u preventivnom programu koji se provodi na nacionalnoj razini “Zdrav za 5” sa mladima u dobi od 14 do 16 godina. Također Djelatnost sudjeluje, u suradnji s jednom srednjom školom, u programu Rane detekcije poteškoća u odrastanju. U cilju što učinkovitije promocija zdravih stilova života koji imaju veliku težinu u prevenciji neprihvatljivih ponašanja, Djelatnost je osmislila brošure namijenjene djeci i mladima u njima vrlo važnim područjima funkcioniranja: Jačanje samopouzdanja i Učinkovito učenje. Djelatnost je sve više aktivna u području unapređenja mentalnog zdravlja na radnom mjestu: predavanja i aktivnosti vezane uz učinkovito nošenje sa stresom na radnom mjestu, edukacije u radnim organizacijama.

U pogledu izvanbolničkog liječenja ovisnosti, Djelatnost individualno radi s ovisnicima i konzumentima opojnih droga u cilju liječenja, a svakako veliku težinu ima i savjetodavno-suportivni rad radi promjene neadaptabilnih obrazaca razmišljanja i ponašanja u društveno prilagođenije, jačanjem njihovih osobnih kapaciteta. Djelatnost je uključena u Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja. U suradnji s Pravosudnim sustavom i Centrom za socijalnu skrb provodi odgojne mjere koje se izriču u skladu sa Zakonom o sudovima za mladež.

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam

Obzirom da je alkoholizam jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice, u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, kao ustanovi koja promiče zdrave stilove života, formirano je Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam. Savjetovalište je osmišljeno kao lako dostupna pomoć osobama koje prepoznaju kod sebe ili kod svojih bližnjih probleme vezane uz prekomjerno pijenje, s ciljem pronalaženja puteva uklanjanja navike pijenja, odnosno kod osoba bolesnih od ovisnosti – puteve izlječenja. U Savjetovalištu rade osobe različitih struka koje svaka sa svojom ulogom pridonose procesu rehabilitacije i pomoći. Namjera pokretanja Savjetovališta jest i objedinjavanje različitih sustava koji se bave alkoholizmom te unaprijeđenje koordinacije između niza institucija i struka.

U Savjetovalištu rade osobe različitih struka ( psiholog, liječnik, socijalni radnik i socijalni pedagog) koje svaka sa svojom ulogom pridonose procesu rehabilitacije i pomoći.Prednosti Savjetovališta su nerestriktivnost i nestigmatiziranje koje korisnicima pružaju osjećaj sigurnosti te je u prvih šest mjeseci rada zabilježena 51 intervencija.

Tko se sve može javiti:

– Roditelj koji primjećuje da mu dijete dolazi kući u alkoholiziramom stanju i da ima probleme u ponašanju koji su rezultat pijenja alkohola,

– Partner osobe koja već neko vrijeme ne uspijeva kontrolirati svoje pijenje,

– Član obitelji u kojoj jedan ili više članova prekomjerno pije,

– Liječnik koji poznaje dinamiku i probleme obitelji,

– Djelatnik škole koji primjećuje da učenik dolazi u školu pod utjecajem alkohola,

– Socijalni radnik koji kroz brigu o obitelji uočava postojanje problema vezanih uz alkoholizam,

– Mlada osoba koja je već imala probleme sa zakonom zbog konzumiranja alkohola,

– Poslodavac čiji radnik ima probleme s alkoholom,

– Zabrinuti i brižan prijatelj.

Savjetovalištu se može obratiti osoba koja prepoznaje duboke probleme, ili osoba koja treba odgovore na neke svoje nedoumice, osoba kojoj je potreban savjet, ili razgovor.

Za dolazak u Savjetovalište NIJE POTREBNA UPUTNICA. Potrebno je doći osobno u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, (Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti), ili telefonski kontaktirati na broj: 099 222 1 888.

Telefonska linija otvorena je: utorkom od 15:00 do 18:00

srijedom od 15:00 do 18:00

četvrtkom od 9:00 do 12:00

Uz mogućnost direktnog osobnog ili telefonskog kontakta , radi lakše dostupnosti korisnicima je na raspolaganju ionline kontakt preko web stranice ZZJZ te Facebook profila čime se zakoračilo bliže javnosti, a rad savjetovališta oglašava se preko tiskanih letaka, plakata, kolumne u lokalnim novinama te radio emisija.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Marina Payerl-Pal, dr.med.