Natječaj za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme – psiholog i bacc.med.techn.

Završeno: 29.12.2021 – 06.01.2022

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno čl. 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 60 dana)

  1. psiholog – 1 izvršitelj/ica
  1. prvostupnika/ce sestrinstva – 1 izvršitelj/ica

– u Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

 

 

Uvjeti za radno mjesto:

-VII/1 preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije (pod rbr.1),

– VI/1 prvostupnik/prvostupnica – bacc.med.techn. (pod rbr.2)

– položen stručni ispit (ako je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

– odobrenje za samostalan rad (pod rbr.2)

– osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore (pod rbr.1)

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit (B kategorija)

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

– zamolbu,

– životopis,

– presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave natječaja,

– presliku važećeg odobrenja (licence) za samostalan rad nadležne komore (pod rbr.2),

– presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (pod rbr.1),

– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja).

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – psiholog ili prvostupnik/ca sestrinstva”

 

 

Klasa:   100-04/21-02/10

Urbroj: 2109-70-03-21/1

Čakovec, 29.12.2021.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.