Natječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

Završeno: 01.10.2021 – 09.10.2021

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Klasa:   100-04/21-02/8

Urbroj: 2109-70-03-21/1

Čakovec, 01.10.2021.g.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje

NATJEČAJ

 

za primanje na PRIPRAVNIČKI STAŽ, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

 

PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 pripravnik/ica

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi – preslika završne svjedodžbe ili diplome
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • preslik dokaza da se nalaze u evidenciji nezaposlenih (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama).

 

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja zdravstva, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme”.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
42.63 kB