Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e

Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38

MB: 01120433

OIB: 21616787735

 

Klasa:    100-04/20-02/2

Ur.broj: 2109-70-03-20/1

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članaka 85. stavka 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19) i članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na 28. sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine raspisuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Za ravnatelja/icu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja

 - najmanje pet godina radnog iskustva u struci i zanimanju

 - najmanje pet godina na upravljačkim, rukovodećim pozicijama

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:

-          životopis

-          program rada Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije za naredno mandatno razdoblje

-          diplomu

-          elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o  radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja 

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca

 

Pismena prijava podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave se podnose na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Upravnom vijeću, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice”.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                    Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,

                                                     viši znanstveni suradnik 

 

Datoteke uz članak:
​Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
620.77 kB
Obavijest o izboru ravnatelja
67.08 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online