Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje - doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Ivana Gorana Kovačića 1e

40000 Čakovec

 

Klasa:   100-04/19-02/6

Ur.broj:  2109-70-03-19/1

Čakovec, 07.08.2019.g.

Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), te sukladno Planu specijalizacija za 2019. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine, na neodređeno vrijeme,

zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 

-          školske i adolescentne medicine – jedan izvršitelj

-          epidemiologije – jedan izvršitelj

Opći uvjeti:

-        zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem

          zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

-        odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona, pristupnici trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku:

1.       životopis,

2.       presliku domovnice,

3.       presliku diplome medicinskog fakulteta,

4.       presliku odobrenja za samostalan rad,

5.       presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

6.       presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

7.       presliku nagrada za vrijeme studija,

8.       presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

9.    popis objavljenih radova i preslike radova,

10.  presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

       ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I.G. Kovačića 1e, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju (navesti koju specijalizaciju) – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog Zakona. Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Zavod će prije primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabranog kandidata pribaviti dokaz da nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

 

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici Zavoda www.zzjz-ck.hr , a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Zavoda u roku od 20 dana od dana razgovora s kandidatima.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

S izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

NAPOMENA: Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

 

 

 

                                                                                                          ZZJZ Međimurske županije

                                                                                                                       Ravnateljica

                                                                                                prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

 

Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online