Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine, ne neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Ivana Gorana Kovačića 1e

40000 Čakovec

 

Klasa:  100-04/15-02/7

Urbroj: 2109-70-03-15/1

Čakovec, 11.12.2015.g.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2015. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

 N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

-          psihijatrije – jedan izvršitelj

Opći uvjeti:

-        zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

-        odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona, pristupnici trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku:

1.        1. životopis,

2.      2.  presliku domovnice,

3.      3.  presliku diplome medicinskog fakulteta,

4.       4. presliku odobrenja za samostalan rad,

5.      5.  presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

6.      6.  presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

7.      7.  presliku nagrada za vrijeme studija,

8.      8.  presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao, 


9. popis objavljenih radova i preslike radova

10.  presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I.G. Kovačića 1e, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici Zavoda www.zzjz-ck.hr , a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Zavoda u roku od 20 dana od dana razgovora s kandidatima.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

S izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Zavod za javno zdravstvo  Međimurske županije

  Ravnateljica prim. Marina Payerl-Pal, dr. med.

Datoteke uz članak:
Obavijest o razgovoru za specijalizaciju
57.00 kB
Lista pristupnika s istaknutim bodovima
53.00 kB
Odluka o izboru specijalizanta za specijalističko usavršavanje iz psihijatrije
981.02 kB
Lista pristupnika s istaknutim bodovima - konačna
58.50 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online