Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje na određeno radno vrijeme - bacc.med.techn. - 1 izvršitelj/ica

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno čl. 25. Statuta  Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine

1 izvršitelja/icu prvostupnika/ce sestrinstva zbog povećanja opsega poslova

– u  Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

 

 

Uvjeti za radno mjesto:

- VŠS, prvostupnik/prvostupnica (bacc.ms.)

– položen stručni ispit (ako je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

– odobrenje za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

-  položen vozački ispit (B kategorija)

- 1 godina radnog iskustva

 

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– zamolbu,

– životopis,

– presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave natječaja,

– presliku važećeg odobrenja (licence) za samostalan rad nadležne komore,

– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja).

 

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – prvostupnik/ca sestrinstva”

 

 

Klasa:   100-04/21-02/2

Urbroj: 2109-70-03-21/1

Čakovec, 05.03.2021.

 

 

Ravnateljica

ZZJZ Međimurske županije

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

 

 

 

 

 

 

Datoteke uz članak:
Obavijest o odabiru kandidata
39.76 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online